Kracht van NEI - logo

Privacyverklaring

Kracht van NEI is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Julianaplein 9
5438 AK Gassel
www.krachtvannei.nl
De gegevens worden beschermd door Brenda Josemanders. Zij is te bereiken via of per telefoon op 06-13091911.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Gegevens die worden verwerkt en tijdens een behandeling door de cliënt zelf worden verstrekt zijn:
Voor- en achternaam – leeftijd (bij kinderen) – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres.

Bijzondere persoonsgegevens die verwerkt worden
Kracht van NEI verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd. Mocht dit volgens u niet gebeurt zijn of hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met

Kracht van NEI verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Gebruik van computerprogramma’s en opslag
Kracht van NEI werkt met papieren dossiers die worden bewaard in een afgesloten kast en verwerkt persoonsgegevens in een computerprogramma. Er wordt geen gebruik gemaakt van Cookies.

Bewaartermijn
Praktijk Kracht van NEI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gegevens worden niet gedeeld. Wel kan de boekhouder van Kracht van NEI de op naam gestelde facturen indien nodig inzien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als cliënt heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kracht van NEI en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover Kracht van NEI beschikt naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar brenda@krachtvannei.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig.
Kracht van NEI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met mij contact op.

Kracht van NEI | Julianaplein 9, 5438 AK  Gassel | ☎ 06 - 1309 1911 |