Kracht van NEI - logo

Privacyverklaring

Kracht van NEI is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Sint Jansvoort 18
5438 AE Gassel
www.krachtvannei.nl
De gegevens worden beschermd door Brenda Josemanders. Zij is te bereiken via of per telefoon op 06-13091911.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Gegevens die worden verwerkt en tijdens een behandeling door de cliënt zelf worden verstrekt zijn:
Voor- en achternaam – leeftijd (bij kinderen) – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres.

Bijzondere persoonsgegevens die verwerkt worden
Kracht van NEI verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd. Mocht dit volgens u niet gebeurt zijn of hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met

Kracht van NEI verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Gebruik van computerprogramma’s en opslag
Kracht van NEI werkt met een digitaal cliëntendossier, persoonsgegevens en de aantekeningen van de behandeling worden hierin verwerkt. De gegevens worden opgeslagen in de Cloud.

Bewaartermijn
Praktijk Kracht van NEI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gegevens worden niet gedeeld. Wel kan de boekhouder van Kracht van NEI de op naam gestelde facturen indien nodig inzien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als cliënt hebt u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kracht van NEI en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover Kracht van NEI beschikt, naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar brenda@krachtvannei.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig.
Kracht van NEI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met mij contact op.

Kracht van NEI | Sint Jansvoort 18, 5438 AE  Gassel | ☎ 06 - 1309 1911 |